Nabanya,

100:1 Item Of Ifiok

Ndien kere mfo ga-ado kere eti a.

Mme Nke Akan

Tsir kor mmpam

Mme nke of iko na-ado akan.

<< Akpa | Ifen >>