100:1 Item Of Ifiok

koot

100:1 Item Of Ifiok

Ndien kere mfo ga-ado kere eti a. Mme Nke Akan Tsir kor mmpam Mme nke of iko na-ado akan. #akan #